Aanvraag van een Europese blauwe kaart

Hooggeschoold personeel

(art. 9,2 AR 09/06/1999)

 

Voorwaarden om voor een Europese blauwe kaart in aanmerking te komen

  • Minimale jaarlijkse brutobezoldiging van € 53.971 op 01/01/2019 (3.877,23 € x 13,92)
  • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van minimaal één jaar
  • Diploma hoger onderwijs van drie studiejaren
  • Geen gedetacheerde werknemer, langdurig ingezetene, onderzoeker, persoon onder tijdelijke bescherming, asielaanvrager, seizoenarbeider - Raadpleeg de lijst van uitgesloten categorieën.

Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan, raapleeg dan de rubriek geschoolde werknemer.

 

In te dienen documenten om een blauwe kaart aan te vragen

  1. Formulier
    PDF Aanvraag van toelating tot arbeid van meer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit – .Europese blauwe kaart (werkgever in België)
  2. Medisch getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
  3. Andere in te dienen documenten

 

 

Wat is de procedure?

 

De werkgever vult een aanvraag voor toelating tot arbeid in voor tewerkstelling van een werknemer in het kader van de gecombineerde vergunning. Hij dient de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als het dossier ontvankelijk is: Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan de betrekking verbonden voorwaarden. A) Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. Indien Brussel Economie en Werkgelegenheid de aanvraag weigert: ze betekent haar beslissing aan de werkgever en in voorkomend geval aan de werknemer die legaal in België verblijft. B) In het geval Brussel Economie en Werkgelegenheid akkoord gaat: de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt het dossier voor wat betreft de aan het verblijf verbonden voorwaarden. Als de Dienst Vreemdelingenzaken akkoord gaat: hij stelt de werknemer op de hoogte en geeft een gecombineerde vergunning af. Als de werknemer in België is, zal hij worden gevraagd naar het gemeentehuis van zijn woonplaats te komen om zijn gecombineerde vergunning in ontvangst te nemen. Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, wordt hij verzocht zich naar de ambassade/het consulaat te begeven om zijn visum aan te vragen en naar België te komen. Eenmaal in België aangekomen haalt hij zijn gecombineerde vergunning op bij het gemeentehuis in zijn woonplaats.

 

De tijdspanne tussen het moment dat Brussel Economie en Werkgelegenheid het dossier als volledig verklaart en de aflevering van de gecombineerde vergunning of de betekening van de weigering van de vergunning bedraagt maximaal 90 dagen.

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving