In te dienen documenten in het kader van een toelating tot arbeid van meer dan één jaar

 

Elk jaar dient de werkgever de volgende documenten in bij het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid:

  1. een fotokopie van de loonbonnen of loonafrekeningen voor de hele duur van de toelating tot arbeid die verloopt
  2. een fotokopie van de individuele rekening
  3. bij een detachering bedoeld in Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006: het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster
  4. een kopie van het door de buitenlandse instelling voor sociale zekerheid afgegeven document dat aantoont dat de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van dat land van toepassing blijft tijdens de betrekking op het Belgische grondgebied wanneer er een internationaal akkoord betreffende de sociale zekerheid bestaat of, bij ontstentenis van een dergelijk akkoord, een document van de RSZ in België dat aantoont dat de werknemer niet aan het Belgische stelsel van sociale zekerheid onderworpen mag worden.

Deze documenten moeten elk jaar ingediend worden, uiterlijk één maand na de verjaardagsdatum van de toekenning van de toelating tot arbeid.