Verplichtingen en controles

Waartoe verbindt u zich bij het verkrijgen van steun?

Indien u steun ontvangt, verbindt uw onderneming er zich toe:

  • de voorwaarden voor de steun die u ontvangt te respecteren;
  • haar vacatures aan Actiris voor te stellen (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) [1];
  • wat betreft steun voor investeringen (algemene investeringen, investeringen ter bescherming van het leefmilieu en investeringen om te voldoen aan niet-milieugerelateerde EU-normen): de investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende minstens 5 jaar na het einde van de investering (laatste factuur);
  • wat betreft de andere steun: haar zetel van activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende minstens 5 jaar [2] of 3 jaar [3] na de toekenningsbeslissing.

Wat gebeurt er indien u de voorwaarden niet respecteert?

Indien u van steun geniet, verbindt uw onderneming zich ertoe een aantal voorwaarden te eerbiedigen (zie hierna). Brussel Economie en Werkgelegenheid mag controles en inspecties uitvoeren tot de 31e december van het jaar na het vervallen van uw plichten. Indien u de voorwaarden niet respecteert, zal geëist worden dat u de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetaald.

[1] Ondernemingen die in het kader van algemene investeringssteun genieten van een bijkomende steun voor tewerkstelling, dienen zich prioritair tot Actiris te wenden.

[2] Steun voor consultancy, omkadering of opleiding, aanwerving ter ondersteuning van de kinderopvang, in geval van werken op de openbare weg.

[3] Exportsubsidies

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Inspectie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

E Contactformulier
T 02 800 34 53