Verplichtingen van erkende dienstenchequebedrijven - Deel 2

Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende hun werknemers nakomen.
Elke erkende onderneming moet een 'arbeidsongevallenverzekering' afsluiten.
De onderneming is burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een van haar werknemers bij een gebruiker (artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek). U moet de gebruiker steeds schadeloosstellen. U kunt zich enkel tegen uw werknemer keren in geval van zware, opzettelijke of gebruikelijke lichte fout (artikel 18 van de wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
 
Het is raadzaam, maar niet verplicht om een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' af te sluiten.
 
Voor meer informatie omtrent de verzekeringen kunt u zich wenden tot uw sociaal secretariaat of tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Wat te doen in geval van wijziging van, of toevoeging aan de gegevens die op uw aanvraagformulier voor erkenning staan?

U dient de uitbreiding van erkenning af te wachten alvorens u de nieuwe activiteiten kunt uitoefenen.
 1. U wilt erkend worden voor andere activiteiten
  (u wilt bijvoorbeeld uw diensten op het vlak van thuishulp van huishoudelijke aard uitbreiden tot boodschappen, strijk op een andere plaats dan in de woonst van de gebruiker, of vervoer van personen met verminderde mobiliteit)?
  Dan moet u opnieuw een PDFaanvraagformulier voor erkenning indienen.
 2. De onderneming verandert van rechtsvorm en ondernemingsnummer
   (bijvoorbeeld van natuurlijke persoon in bvba)?
  Dan moet u opnieuw een PDFaanvraagformulier indienen en de verplichte opleiding volgen.
 3. Louter 'administratieve' wijzigingen
  Die kunt u meedelen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Welke dienstencheques moeten van de gebruikers worden aanvaard?

Er bestaan twee vormen van dienstencheques: papieren en elektronische. Ofwel aanvaardt de erkende onderneming de dienstencheques in beide vormen, ofwel aanvaardt ze enkel de elektronische dienstencheques. 

De gebruiker kan zijn dienstencheques tot aan het einde van de zesde maand die volgt op de datum van hun uitgifte gebruiken. Met het oog op de terugbetaling kan de onderneming de dienstencheques tot aan het einde van de zevende maand die volgt op de maand van uitgifte aan het uitgiftebedrijf bezorgen.

De dienstencheques kunnen niet worden gebruikt om prestaties te betalen die meer dan een jaar voor hun uitgiftedatum plaatsvonden. Als de dienstverlening binnen die termijn niet met een dienstencheque werd betaald, kan de onderneming een factuur sturen naar de gebruiker die haar in dit geval de totale waarde voor elke dienstencheque verschuldigd is, namelijk € 22,36 per gepresteerd uur. 

Welke verplichtingen heeft de onderneming die de erkenning van een ander bedrijf overneemt?

De onderneming die de erkenning van een ander bedrijf overneemt, brengt Brussel Economie en Werkgelegenheid op de hoogte van de overname en de datum waarop die ingaat. Na analyse door het bestuur en de beslissing van de minister van Werkgelegenheid wordt de onderneming hierover door het bestuur ingelicht: de overdracht van de erkenning wordt goedgekeurd of geweigerd.

Neem zo snel mogelijk contact op met Brussel Economie en Werkgelegenheid als u gebruik wil maken van de mogelijkheid van een overdracht van erkenning.
 

Behalve de regels hierboven moet u ook de principevoorwaarden en modaliteiten respecteren waartoe u zich hebt verbonden alvorens uw erkenning te verkrijgen.

Tip: een hogere terugbetaling per dienstencheque krijgen

Hoe een hogere tegemoetkoming krijgen dankzij een indexering?